Kopsapulces

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ.Nr. 40008110012

Biedru kopsapulces protokols Nr. 5

Rīga, 2016. gada 25.februārī

Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par kopsapulci 2016. gada 10.februārī, nosūtot informāciju uz biedru e–pastiem.

Sapulcē piedalās: 87 no 136 biedrības biedriem un valdes, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.

Klausījās:

Biedrības ISO SGA valdes locekle Jeļena Dorofejeva ierosina par sapulces vadītāju izvirzīt Andu Ziemeli. Anda Ziemele ierosina ievēlēt par protokolistu – Intu Vasiļevsku.

Nolēma: apstiprināt par biedrības sapulces vadītāju Andu Ziemeli, par protokolistu – Intu Vasiļevsku.

Par: 87, Pret: - , Atturas: -. Apstiprināts vienbalsīgi.

Darba kārtībā:

1.      2015. gada pārskata apstiprināšana.

Klausās: Andu Ziemeli par 2015.gada pārskata apstiprināšanu.

Nolēma: apstiprināt 2015. gada pārskatu.

Par: 87, Pret: 0 Atturas: 0. Apstiprināts vienbalsīgi.

Anda Ziemele paziņo par kopsapulces slēgšanu.

Sapulces vadītāja

 

 

A.Ziemele

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

 

I.Vasiļevska