Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ.Nr. 40008110012

 

Biedru kopsapulces protokols Nr. 8

Rīga, 2019. gada 27.martā

Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par kopsapulci 2019. gada 4. martā, nosūtot informāciju uz biedru e–pastiem.

 

Sapulcē piedalās: 94 no 129 biedrības biedriem un valdes, no tiem 23 klātienē, 71 balsojot elektroniski. Aicinājums balsot nosūtīts visiem 129 biedriem 2019. gada 4. martā un 26. martā. Sapulce saskaņā ar ISO SGA Statūtu 8.8. punktu ir lemttiesīga.

  Darba kārtībā:

1. Ziņojums par 2018. gada darbību.

2. 2018. gada pārskata apstiprināšana.

3. Valdes sastāva apstiprināšana.

4. Biedra naudas apmērs 2019.gadam.

5. Darba plāns 2019./2020. gadam.

6. Balsojums par Reorganizācijas līgumu.

7. Biedru aicināšana dalībai FM darba grupās.

Kopsapulci vada ISO SGA valdes locekle Zanda Bērziņa, protokolists – Inta Vasiļevska, balsis skaita – Inga Pumpure, Maija Ķuda

1.      Klausās: Valdes locekles Zandas Bērziņas ziņojumu 2018. gada darbību. ISO SGA pārstāvji piedalījās IIN nodokļa tapšanas gaitā, bet likums diemžēl tika pieņemts, neskatoties uz to, ka asociācijas brīdināja likumdevēju par sagaidāmajām problēmām; ISO SGA regulāri piedalās darba grupas sēdēs Finanšu ministrijā un Valsts kasē, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas un LTRK pasākumos; pārstāv delegāciju Valsts ieņēmumu dienestā sakarā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu (saraksts iekļauts gada pārskatā).

 2.      Klausās: Valdes locekli Zandu Bērziņu par 2018. gada pārskata apstiprināšanu.

Nolēma: apstiprināt 2018. gada pārskatu.

Balsojums: 94 (23 klātienē, 71 elektroniski), pret - 0, atturas - 0.

 3.      Klausās: Valdes locekli Zandu Bērziņu par valdes sastāva apstiprināšanu. Valde: Anda Ziemele - valdes priekšsēdētājs, valdes locekļi – Zanda Bērziņa, Sandra Vilcāne, Maija Grebenko, Maija Ķuda, Ineta Auziņa, Inga Pumpure.

Nolēma: apstiprināt esošo valdes sastāvu.

Balsojums: par 94 (23 klātienē, 71 elektroniski), pret - 0, atturas – 2 elektroniski.

 4.      Klausās: Valdes locekli Zandu Bērziņu par biedra naudas apmēru, kas 2019. un 2020. gadā paliek 24 Eur/gadā. Paredzēts, ka pēc apvienošanās ar LRGA no 2021. gada biedra naudas apmērs būs 50% no LRGA noteiktās biedru naudas, bet no 2022. gada - LRGA noteiktais biedru naudas apmērs.

 5.      Klausās: Valdes locekle Zanda Bērziņa informē par 2019./2020. gada darba plānu, kas paredz turpināt ISO valdes darbu pie abu asociāciju apvienošanas un pārstāvēt ISO biedru intereses valdes locekļiem - Maija Grebenko, Maija Ķuda, Ineta Auziņa, Inga Pumpure, Sandra Vilcāne, iekļaujot Reorganizācijas līgumā ISO grāmatvežu pārstāvības un atbalsta komiteju un deleģēt ISO valdes priekšsēdētāju Andu Ziemeli, valdes locekli Zandu Bērziņu pārstāvēt ISO biedru intereses LRGA valdē un lūgt LRGA iekļaut tās valdes sastāvā, un izveidot mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) komiteju 5 locekļu sastāvā,  iekļaujot deleģētas personas uz abām struktūrām; turpināt pārstāvēt ISO SGA biedru intereses Latvijas valsts institūcijās līdz apvienošanai; organizēt pēc apvienošanās darbu par ISO izslēgšanu no VID reģistra un UR.

 6. Klausās: Valdes locekli Zandu Bērziņu par reorganizācijas līgumu un tā apstiprināšanu. Z. Bērziņa informē, ka, apvienojoties divām asociācijām ar vienotu mērķi, būs lielāka iespēja pozitīvi ietekmēt likumdošanas projektus un grozījumus.

Nolēma: apstiprināt Reorganizācijas līgumu.

Balsojums: par – 82 (22 klātienē, 60 elektroniski), pret – 5 elektroniski, atturas – 7 (1 klātienē, 6 elektroniski).

 7. Klausās: Valdes locekle Zanda Bērziņa aicina ISO SGA biedrus pieteikties dalībai FM darba grupās, lai  plašāks biedru loks var izteikt konstruktīvus priekšlikumus un komentārus likumprojektu izstrādes gaitā. Šobrīd aktuāli izteikt priekšlikumus saistībā ar jauno likumu “Par grāmatvedību”. Aicinājums sūtīt priekšlikumus uz e-pastiem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Z. Bērziņa plkst. 12.50 paziņo par kopsapulces slēgšanu.

 

Sapulces vadītāja

 

 

Z. Bērziņa

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

 

Protokoliste

 

 

I.Vasiļevska