Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ.Nr. 40008110012

 

Biedru kopsapulces protokols Nr. 9

Rīga, 2019. gada 30. septembrī

Biedru sapulci sasaukusi valde, nosūtot uz biedru e-pastiem paziņojumu par kopsapulci 2019. gada 3. septembrī, Meistaru ielā 10/12, plkst. 15.00.

 

Sapulcē piedalās: 78 no 121 biedrības biedra. Sapulce saskaņā ar ISO SGA Statūtu 8.8. punktu ir lemttiesīga.

 

 Darba kārtībā:

1. Balsojums par Reorganizācijas līgumu.

Kopsapulci vada ISO SGA valdes locekle Zanda Bērziņa, protokolists – Inta Vasiļevska, balsis skaita – Maija Ķuda, Māra Maldupa

1. Klausās: Valdes locekli Zandu Bērziņu par reorganizācijas līgumu un tā apstiprināšanu. Z. Bērziņa informē, ka, apvienojoties divām asociācijām ar vienotu mērķi, būs iespēja pozitīvi ietekmēt likumdošanas projektus un grozījumus.

 

Nolēma: apstiprināt Reorganizācijas līgumu.

 

Balsojums: 75 - par, 1 - pret, 2 - atturas.

 

 

Z. Bērziņa plkst. 15.15 paziņo par kopsapulces slēgšanu.

 

 

Sapulces vadītāja

 

 

Z. Bērziņa

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

 

Protokoliste

 

 

I.Vasiļevska

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums