Kopsapulces

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ.Nr.40008110012

Biedru kopsapulces protokols Nr. 2-II daļa

Rīga, 2014 gada 25. martā

Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par kopsapulci 2014. gada 10. martā, nosūtot informāciju uz biedru e–pastiem.

Sapulcē piedalās: 76 no 138 biedrības biedriem un valdes pārstāvjiem, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.

Klausījās:

Biedrības ISO SGA valdes locekle Jeļena Dorofejeva ierosina par sapulces vadītāju izvirzīt Sandru Vilcāni. S. Vilcāne ierosina ievēlēt par protokolistu – Intu Vasiļevsku, pieteikties balsu skaitīšanas komisijā 2 biedrus un sapulces protokla parakstītāju.

Nobalsoja un nolēma: apstiprināt par biedrības sapulces vadītāju Sandru Vilcāni, par protokolistu – Intu Vasiļevsku, balsu skaitīšanas komisiju – Ilzi Rudovsku un Ingūnu Tomsoni, sapulces protoklu parakstāju Jolantu Gertki.

Par: 76, Pret: - , Atturas: - Pieņemts vienbalsīgi.

Darba kārtībā:

1.      2013.gada pārskata apstiprināšana.

2.      Valdes priekšsēdētāja ievēlēšana.

3.      Valdes sastāva apstiprināšana.

4.      Kopsapulces noslēgums:

- informācija par jaunā gada pārskatu likuma izstrādāšanas gaitu;

- biedra naudas apmēra noteikšana 2014. gadam;

- citi jautājumi.

1. Klausās:

«ISO Sertificēto grāmatvežu asociācija» valdes locekli Zandu Bērziņu par 2013.gada pārskata apstiprināšanu.

Nolēma: apstiprināt 2013. gada pārskatu.

Par: 76, Pret: - Atturas: -. Pieņemts vienbalsīgi.

2. Klausās:

S. Vilcāni par ierosinājumu izvirzīt par valdes priekšsēdētāju Andu Ziemeli, kā atbilstošu profesionāli un piemērotu personu ISO SGA interešu pārstāvēšanai Latvijas sabiedrībā, publiskā sektora institūcijās un grāmatveža profesijai līdzvērtīgās organizācijās.

Nolēma: Apstiprināt Andu Ziemeli par valdes priekšsēdētāju.

Par: 75, Pret: -, Atturas: 1. Pieņemts.

3. Klausās:

S. Vilcāni par valdes locekļu Vitas Šulces un Innas Drizinas izslēgšanu no valdes un valdes sastāva apstiprināšanu: valdes priekšsēdētājs - Anda Ziemele, valdes locekļi - Sandra Vilcāne, Maija Grebenko, Jeļena Dorofejeva, Zanda Bērziņa, Ineta Auziņa.

Nolēma: Apstiprināt valdes sastāvu.

Par: 74, Pret: -, Atturas: 2. Pieņemts.

4. Klausās:

1 – S. Vilcāne sveic biedrus, kam 2013. gadā un līdz kopsapulces dienai bijušas nozīmīgas jubilejas: Ludmila Beļavska, Valija Balcere, Terezija Rimicāne, Inese Zeime, Marija Stikute, Zilgme Škutāne, Aļona Podniece, Līga Vaičekūne, Lilija Antropova, Sanita Urbāne, Jeļena Rauza, Anželika Dārziņa, Svetlana Bogdanova, Jeļena Tokajeva, Anna Bruže, Junna Dedele un Marina Ķere.

2 – S. Vilcāni par aicinājumu biedriem aktīvāk izteikt viedokli un pieteikt savu kandidatūru darbam kādā no padomēm - Stratēģiskajā, Ētikas vai Mācību padomē (sk. Statūtos);

3 – S. Vilcāni par biedra naudas apmēra noteikšanu 2014. gadam, ierosinot balsot par biedra naudas apmēru 2 €/mēnesī.

Par: 50, Pret: -, Atturas: 26. Lēmums par biedra naudas apmēru 2 €/mēnesī.

4 - Andu Ziemeli par jaunā gada pārskata likuma projekta izstrādes procesu un ar to saistītiem būtiskiem risināmiem jautājumiem, kas skar grāmatvežu darbu;

5 - Andu Ziemeli par asociēto biedru uzņemšanu, kas sekmīgi nokārtojuši sertifikācijas eksāmenus, bet nav sertificējušies.

Sapulces vadītāja

 

 

S. Vilcāne

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

 

I.Vasiļevska

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Biedri:

 

 

J. Gertke

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

 

 

I.Tomsone

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

 

 

I.Rudovska

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums