Kopsapulces

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ.Nr. 40008110012

Biedru kopsapulces protokols Nr. 3-II daļa

Rīga, 2015. gada 25. februārī

Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par kopsapulci 2015. gada 18. februārī, nosūtot informāciju uz biedru e–pastiem.

Sapulcē piedalās: 42 no 140 biedrības biedriem un valdes pārstāvjiem, 24.02.2015. biedru kopsapulcē 11 no biedrības biedriem, 44 biedru elektronisks balsojums 24.-27.02.2015., sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.

Klausījās:

Biedrības ISO SGA valdes locekle Jeļena Dorofejeva ierosina par sapulces vadītāju izvirzīt Andu Ziemeli. Anda Ziemele ierosina ievēlēt par protokolistu – Intu Vasiļevsku.

Nolēma: apstiprināt par biedrības sapulces vadītāju Andu Ziemeli, par protokolistu – Intu Vasiļevsku.

Par: 97, Pret: 0 , Atturas: 0. Apstiprināts vienbalsīgi.

Darba kārtībā:

1.      2014.gada pārskata apstiprināšana.

2.      Valdes sastāva apstiprināšana.

1. Klausās:

«ISO Sertificēto grāmatvežu asociācija» valdes pārstāvi Andu Ziemeli par 2014.gada pārskata apstiprināšanu.

Nolēma: apstiprināt 2014. gada pārskatu.

Par: 97, Pret: 0 Atturas: 0. Apstiprināts vienbalsīgi.

2. Klausās:

Andu Ziemeli par Maijas Ķudas piekrišanu būt valdē un jaunā valdes sastāva apstiprināšanu: valdes priekšsēdētājs - Anda Ziemele, valdes locekļi - Sandra Vilcāne, Maija Ķuda, Maija Grebenko, Jeļena Dorofejeva, Zanda Bērziņa, Ineta Auziņa.

Nolēma: Apstiprināt esošo valdes sastāvu.

Par: 96, Pret: 0, Atturas: 1. Apstiprināts.

Anda Ziemele paziņo par kopsapulces slēgšanu pēc elektroniskā balsojuma beigām 27.02.2015.

Pielikumā: sapulcēs un balsojumā piedalījušos ISO SGA biedru saraksti.

Sapulces vadītāja

 

 

A.Ziemele

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

 

I.Vasiļevska