Kopsapulces

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ.Nr. 40008110012

Biedru kopsapulces protokols Nr. 4

Rīga, 2015. gada 15. aprīlī

Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par kopsapulci 2015. gada 24. martā, nosūtot informāciju uz biedru e–pastiem.

Sapulcē piedalās: 100 no 137 biedrības biedriem un valdes, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.

Klausījās:

Biedrības ISO SGA valdes locekle Jeļena Dorofejeva ierosina par sapulces vadītāju izvirzīt Andu Ziemeli. Anda Ziemele ierosina ievēlēt par protokolistu – Intu Vasiļevsku.

Nolēma: apstiprināt par biedrības sapulces vadītāju Andu Ziemeli, par protokolistu – Intu Vasiļevsku.

Par: 100, Pret: 0 , Atturas: 0. Apstiprināts vienbalsīgi.

Darba kārtībā:

1.      Statūtu grozījumu par ascociētiem biedriem apstiprināšana.

2.      Statūtu grozījumu par biedru - juridisku personu apstiprināšana.

3.      Statūtu grozījumu apstiprināšana par balsojuma pilnvarošanu.

4.      Statūtu grozījumu par biedru naudas apmaksas kārtību apstiprināšana.

5.      Valdes priekšsēdētāja apstiprināšana.

6.      Valdes locekļu apstiprināšana.

7.      2014. gada pārskata apstiprināšana.

8.      Biedrības revidenta apstiprinašana.

1. Klausās: Jeļenu Dorofejevu par ISO SGA statūtu grozījumiem, papildinot 4. nodaļu ar 4.1.2. punktu un papildinot 4.3. punktu, kas nosaka, ka par asociēto ISO SGA biedru var kļūt nesertificēts praktizējošs grāmatvedis, kas patstāvīgi sagatavo gada pārskatu.

Nolēma: Apstiprināt Statūtu 4. nodaļas 4.1.2. un 4.3. punktus.

Par: 72, Pret: 1, Atturas: 27. Apstiprināts.

2. Klausās: Zandu Bērziņu par ISO SGA statūtu grozījumiem, papildinot 4. nodaļu ar 4.1.1. un papildinot 4.3. punktu, kurā noteikts, ka par ISO SGA biedru var kļūt “Juridiskas personas”- komecstruktūras, kuras nodarbojas ar grāmatvedības pakalpojumiem, izglītības iestādes, kas nodarbojas ar grāmatvežu apmācību un ārpakalpojumu uzņēmumi.

Nolēma: Apstiprināt Statūtu 4. nodaļas 4.1.1. un 4.3. punktu.

Par: 70, Pret: 0, Atturas: 30. Apstiprināts.

3. Klausās: Andu Ziemeli par Statūtu 8. nodaļas papildināšanu ar 8.11. punktu par iespēju biedriem rakstiski (arī elektroniski) pilnvarot kādu no valdes locekļiem vai biedrības biedriem savu interešu pārstāvēšanai biedru sapulcēs.

Nolēma: Apstiprināt Statūtu 8. nodaļas 8.11. punktu.

Par: 70, Pret: 0, Atturas: 30. Apstiprināts.

4. Klausās: Jeļenu Dorofejevu par ISO SGA statūtu grozījumiem 11. nodaļas punktos 11.1. un 11.4., kas paredz, ka sapulce ik gadu apstiprina biedru naudas apmaksas kārtību, ko iepriekš sagatavo valde:

Sākot ar 2015. gadu juridiskām personām, t.sk. ārpakalpojumu sniedzējiem  pirmo gadu iestāšanās maksa biedrībā - 30 euro (15 dienu laikā kopš ir iesniegts rakstisks iesniegums valdē). Biedrības maksa juridiskām personām ir noteikta 4 euro mēnesī vai 48 euro gadā. Biedrības biedra naudu fiziskām personām noteikt 2 euro mēnesī un asociētiem biedriem 1 euro mēnesī (50% no biedra noteiktās summas). Valdes lēmums par biedra uzņemšanu tiek anulēts, ja iestāšanās maksa 15 dienu laikā nav apmaksāta.

Nolēma: Apstiprināt Statūtu 11. nodaļas 11.1. un 11.4. punktu grozījumus par biedra naudas apmaksas kārtību.

Par: 71, Pret: 0, Atturas: 29. Apstiprināts.

5. Klausās: Sandru Vilcāni par Andas Ziemeles, kā valdes priekšsēdētāja izvirzīšanu, par cik ir atbilstošs profesionālis un piemērota persona ISO SGA interešu pārstāvēšanai Latvijas sabiedrībā, publiskā sektora institūcijās un grāmatveža profesijai līdzvērtīgās organizācijās.

Nolēma: Apstiprināt Andu Ziemeli par valdes priekšsēdētāju.

Par: 99, Pret: 0, Atturas: 1. Apstiprināts.

6. Klausās: Andu Ziemeli par Maijas Ķudas piekrišanu būt valdē un jaunā valdes sastāva apstiprināšanu: valdes priekšsēdētājs - Anda Ziemele, valdes locekļi - Sandra Vilcāne, Maija Ķuda, Maija Grebenko, Jeļena Dorofejeva, Zanda Bērziņa, Ineta Auziņa.

Nolēma: Apstiprināt esošo valdes sastāvu.

Par: 99, Pret: 0, Atturas: 1. Apstiprināts.

7. Klausās: Zandu Bērziņu par 2014.gada pārskata apstiprināšanu.

Nolēma: apstiprināt 2014. gada pārskatu.

Par: 100, Pret: 0 Atturas: 0. Apstiprināts vienbalsīgi.

8.Klausās Ivetu Auziņu par revidentes Alīnas Čuhnovas apstiprināšanu.

Nolēma: Apstiprināt Alīnu Čuhnovu par Biedrības revidentu 2015. gadam.

Par: 100, Pret: 0 Atturas: 0. Apstiprināts vienbalsīgi.

 

Anda Ziemele paziņo par kopsapulces slēgšanu.

 

Sapulces vadītāja

 

 

A.Ziemele

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

 

I.Vasiļevska