Valdes sēdes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ. Nr. 40008110012

Valdes sēdes protokols Nr. 15

Rīga, 2016. gada 9. februārī

Sēdi sasaukusi valde, tās locekļiem paziņojot par sapulci 2016. gada 26. janvārī, nosūtot uzaicinājumu uz valdes locekļu e–pastiem.

 

Sēdē piedalās: 5 no 7 valdes pārstāvjiem, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga: Anda Ziemele, Jeļena Dorofejeva, Zanda Bērziņa, Ineta Auziņa, Maija Ķuda, protokolists Inta Vasiļevska.

Sēdi vada: Anda Ziemele

 

Dienas kārtībā:

1.      Gada pārskata apstiprināšana.

2.      Biedru izslēgšana un jaunu biedru apstiprināšana.

3.      Citi jautājumi.

 

1. Klausās: Zandu Bērziņu par 2015. gada pārskata rezultātiem.

Nolēma: nosūtīt gada pārskatu uz biedru e-pastiem un informēt biedrus par kopsapulci 2016. gada 23. un 25. februārī, lai balsotu par gada pārskata apstiprināšanu.

2.Klausās: Intu Vasiļevsku par biedru uzskaiti: laika posmā kopš valdes sēdes 03.06.2015. biedrībā uzņemti 2 biedri, izslēgtu biedru nav.

Nolēma: atjaunot informāciju biedrības mājas lapā.

3.Klausās: 1) Andu Ziemeli par nepieciešamību nepastarpināti iestāties ES grāmatvežu asociācijā, jo šobrīd ir pastarpināta saikne ar IFAC standartiem, par cik Grāmatvežu sertifikācijas centrs ir Latvijas grāmatvedības ārpakalpojumu asociācijas biedrs, kas savukārt apvienojies ar Latvijas Republikas grāmatvežu asociāciju.

Nolēma: Turpināt sarunas ar LRGA par apvienošanos. Apzināt ES gr;amatvežu asociācijas un sazināties ar tām par iestāšanās iespējām.

2) Andu Ziemeli par ISO SGA biedru informēšanu vismaz reizi ceturksnī par paveikto darbu, kā arī biedru aktīvāku iesaistīšanu likumu projektu un Ministru Kabineta noteikumu projektu izstrādē.

Nolēma: reizi ceturksnī informēt ISO SGA biedrus par paveikto darbu un aicināt izteikt viedokli par likumu un Ministru kabineta noteikumu projektiem.

 

Sēdes vadītājs

 

A.    Ziemele

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

I.       Vasiļevska

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

 

Rīgā, 2016. gada 9. februārī