Valdes sēdes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ. Nr. 40008110012

Valdes sēdes protokols Nr. 16

Rīga, 2016. gada 14. aprīlī

Sēdi sasaukusi valde, tās locekļiem paziņojot par sapulci 2016. gada 1. aprīlī, nosūtot uzaicinājumu uz valdes locekļu e–pastiem.

 

Sēdē piedalās: 6 no 7 valdes pārstāvjiem, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga: Anda Ziemele, Sandra Vilcāne, Jeļena Dorofejeva, Zanda Bērziņa, Ineta Auziņa, Maija Ķuda, protokolists Inta Vasiļevska.

Sēdi vada: Anda Ziemele

 

Dienas kārtībā:

1.      Priekšlikumi no ISO SGA ,,Par grāmatvežu obligāto sertifikāciju Latvijā". Sadarbība ar LZRA par šo jautājumu (A.Ziemele, S.Vilcāne).

2.      Par ISO biedrības finanšu plāna izpildi un biedru naudas maksājumiem (Z.Bērziņa).

3.      Par ISO SGA ekspertu motivāciju (J.Dorofejeva).

4.      Citi jautājumi.

 

1.      Klausās: 1) Andu Ziemeli par LTRK ierosināto grāmatvežu obligāto sertifikāciju Latvijā un sadarbību ar LZRA;

Nolēma: sagatavot vēstuli, kurā pausts viedoklis “pret” vispārējo grāmatvežu sertificēšanu, pamatojot, kādēļ visi nevar tikt sertificēti: grāmatveža profesija nav reglamentēta; jānodala sfēras, kur nepieciešama obligāta sertificēšana (piem. grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji). Sagatvoto vēstuli nosūtīt LZRA izskatīšanai un akceptēšanai, lai nodotu tālāk FM un LTRK.

 

2.      Klausās: Zandu Bērziņu par biedrības finanšu plāna izpildi un biedru naudas maksājumiem. Z. Bērziņa ziņo par norēķinu konta stāvokli un ierosina sekretāram noapaļot bruto algu uz EUR 80 mēnesī, jo kopš pārejas no LVL uz EUR summa nav precizēta.

Nolēma: noteikt mēneša darba algu I.Vasiļevskai 80 EUR apmērā sākot ar 2016. gada 1. martu.

 

3.      Klausās: Jeļenu Dorofejevu par ekspertu motivāciju, ierosinot izmakst atlīdzību darba grupās aktīvi nodarbinātākajiem ekspertiem – Andai Ziemelei, Maijai Grebenko, Zandai Bērziņai un Maijai Kudai.

Nolēma: apstiprināt 100 EUR atlīdzības izmaksu biedrības aktīvākajiem ekspertiem - Andai Ziemelei, Maijai Grebenko, Zandai Bērziņai un Maijai Kudai.

 

4.      Klausās: Andu Ziemeli par nepieciešamību:

1) valsts līmenī sakārtot jautājumu par grāmatvežu profesijas 5.kvalifikācijas līmeni un

2) iestrādāt likumā to, ka sertificētai personai ir jābūt profesionālas organizācijas biedram;

3) informēt sertificētos grāmatvežus par ISO SGA viedokli saistībā ar LTRK ierosinātajiem priekšlikumiem grāmatvežu obligātai sertificēšanai;

4) par VID tiešsaistes risinājuma ieviešanas apspriešanu.

Nolēma: 1) ierosināt valsts institūcijām sakārtot jautājumu par grāmatvežu profesijas 5.kvalifikācijas līmeni, kā arī pārskatīt profesiju klasifikatoru un iesniegt precizējumus;

4) nosūtīt viedokli par tiešsaistes risinājuma ieviešanas neefektivitāti.

 

 

Sēdes vadītājs

 

A.    Ziemele

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

I.                   Vasiļevska

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Rīgā, 2016. gada 14. aprīlī