Valdes sēdes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ. Nr. 40008110012

Valdes sēdes protokols Nr. 17

Rīga, 2016. gada 5. decembrī

Sēdi sasaukusi valde, tās locekļiem paziņojot par sapulci 2016. gada 21. novembrī, nosūtot uzaicinājumu uz valdes locekļu e–pastiem.

 

Sēdē piedalās: 6 no 7 valdes pārstāvjiem, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga: Anda Ziemele, Maija Grebenko, Jeļena Dorofejeva, Zanda Bērziņa, Ineta Auziņa, Maija Ķuda, protokolists Inta Vasiļevska.

Sēdi vada: Anda Ziemele

 

Dienas kārtībā:

1.      Priekšlikumi no ISO SGA grozījumiem ,,Likumā par grāmatvedību".

2.      Par ISO biedrības finanšu plāna izpildi un biedru naudas maksājumiem (Z.Bērziņa).

3.      Citi jautājumi.

 

1.      Klausās: Andu Ziemeli FM plānoto darba grupas forumu 2016. gada 8. decembrī, kurā nepieciešams izteikt priekšlikumus par grozījumiem “Likumā par grāmatvedību”, par cik esošais likums ir novecojis un neatbilst patreizējai situācijai.

Nolēma: pārstāvēt ISO SGA viedokli jautājumos par elektroniskiem dokumentiem, 15 dienu grāmatošanas termiņu, par grāmatveža profesijas reglamentēšanu, obligāto civiltiesisko apdrošināšanu u.c. Darba  grupas forumā piedalīsies Anda Ziemele, Maija Grebenko, Maija Ķuda, Zanda Bērziņa.

 

2.      Klausās: Zandu Bērziņu par biedrības finanšu plāna izpildi un biedru naudas maksājumiem. Z. Bērziņa ziņo par norēķinu konta stāvokli un par 2016. gadā uzlabojušos maksājumu situāciju salīdzinoši ar biedru naudas parādiem iepriekšējos gados.

Nolēma: nemainīt esošo biedru naudas apmēru.

 

3.      Klausās: Zandu Bērziņu par vienošanās slēgšanu ar LRGA ar mērķi kopīgi piedalīties likumprojektu un to grozījumu izstrādes darba grupās.

Nolēma: rast iespēju vienoties ar LRGA par kopīga viedokļa izteikšanu grāmatvedību reglamentējošās likumdošanas projektu darba grupās, lai panāktu, ka ISO SGA priekšlikumus ņem vērā līdzvērtīgi  LRGA izteiktajiem priekšlikumiem.

 

4.      Klausās: Andu Ziemeli par no budžeta iestāžu grāmatvežu puses radušos interesi mācīties grāmatvedību.

Nolēma: sazināties ar Valsts administrācijas skolu, lai apspriestu izglītības programas “Budžeta iestāžu grāmatvedība” īstenošanas iespējas.

 

 

Sēdes vadītājs

 

A.     Ziemele

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

I.                    Vasiļevska

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Rīgā, 2016. gada 5. decembrī