Valdes sēdes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ. Nr. 40008110012

Valdes sēdes protokols Nr. 18

Rīga, 2017. gada 24. janvārī

Sēdi sasaukusi valde, tās locekļiem paziņojot par sapulci 2017. gada 10. janvārī, nosūtot uzaicinājumu uz valdes locekļu e–pastiem.

Sēdē piedalās: 4 no 7 valdes pārstāvjiem, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga: Anda Ziemele, Jeļena Dorofejeva, Zanda Bērziņa, Maija Ķuda, protokolists Inta Vasiļevska.

Sēdi vada: Anda Ziemele

 

Dienas kārtībā:

1.      Sadarbības līguma ar FM apstiprināšana.

2.      LDDK nodokļu politikas stratēģijas apspriešana.

3.      Obligātā civiltiesiskā apdrošināšana grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem.

4.      Ekspertu peisaistīšana darba grupās.

5.      Budžeta iestāžu grāmatvežu apmācība un sertificēšana.

6.      Kopsapulces organizēšana un 2016. gada pārskata apstiprināšana.

 

1.      Klausās: Andu Ziemeli par nepieciešamību apstiprināt trīspusējo sadarbības līgumu ar Finanšu ministriju un Latvijas republikas Grāmatvežu Asociāciju.

Nolēma: parakstīt sadarbības līgumu esošajā redakcijā.

 

2.      Klausās: Jeļenu Dorofejevu par nodokļu politikas stratēģiju. Dalībnieki vienojas, ka nodokļu politikas stratēģija ir ļoti virspusēja un attālināta no reālās dzīves.

Nolēma: viedokli par nodokļu politikas stratēģiju nosūtīt LDDK.

 

3.      Klausās: Maiju Ķudu par obligāto civiltiesisko apdrošināšana grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem un nepieciešamību informēt apdrošināšanas sabiedrības par grāmatvežu sertifikācijas sistēmu atbilstoši Starptautiskajam standartam ISO/IEC 17024:2012.

Nolēma: informēt apdrošināšanas sabiedrības par Latvijā vienīgo akreditēto grāmatvežu sertificēšanas institūciju “Grāmatvežu sertifikācijas centrs”, kā arī ieteikt grozījumus likumā “Par grāmatvedību”, kas paredz izņēmuma kategorijas, jo šobrīd obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prasība attiecināma uz visiem ārpakalpojumu sniedzējiem.

4.      Klausās: Andu Ziemeli par vajadzību piesaistīt kompetentus ekspertus no dažādām grāmatvedības nozarēm darbam likumprojektu apspriedes grupās. Jeļena Dorofejeva informē, ka eksperta darbam pieteikusies grāmatvedības pakalpojumu sniedzēja, nodokļu konsultante un finanšu maģistre Inga Pumpure. Inta Vasiļevska atgādina, ka sertificēta grāmatvede Inita Kaliksone-Kažoceiņa arī savulaik pieteikusies par ekspertu.

Nolēma: apstiprināt Ingu Pumpuri par ISO SGA goda biedru un aicināt piedalīties darba grupās Initu Kaliksoni-Kažociņu.

5.      Klausās: Jeļenu Dorofejevu par sarunāto tikšanos Finanšu ministrijā 08.02.2017. jautājumā par valsts un pašvaldības budžeta iestāžu apmācību sertificēšanu.

Nolēma: izteikt viedokli tikšanās laikā Finanšu ministrijas pārstāvjiem par grāmatvežu kategorijām, kuru sertificēšanai vajadzētu būt reglamentētai.

6.      Klausās: Jeļenu Dorofejevu par kopsapulces organizēšanu 2017.gada 9. februārī un 15. februārī Grāmatvežu kluba un Grāmatvežu kompetences skolas semināra laikā.

Nolēma: organizēt kopsapulci, nosūtīt biedriem ISO SGA 2016. gada pārskatu ar mērķi to apstiprināt.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs

 

A.     Ziemele

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

I.                    Vasiļevska

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Rīgā, 2017. gada 24. janvārī