Valdes sēdes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ. Nr. 40008110012

Valdes sēdes protokols Nr. 20

Rīga, 2018. gada 13. martā

Sēdi sasaukusi valde, tās locekļiem paziņojot par sapulci 2018. gada 27. februārī, nosūtot uzaicinājumu uz valdes locekļu e–pastiem.

 Sēdē piedalās: 6 no 7 valdes pārstāvjiem, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga: Anda Ziemele, Jeļena Dorofejeva, Zanda Bērziņa, Maija Ķuda, Maija Grebenko, Ineta Auziņa, protokolists Maija Ķuda.

Sēdi vada: Jeļena Dorofejeva

Dienas kārtībā:

1.      ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas 2017. gada pārskata apstiprināšana.

2.      Izmaiņas ISO SGA valdes sastāvā.

3.      ISO SGA un LRGA apvienošanās.

1.      Jeļena Dorofejeva aicina apstiprināt 2017. gada pāŗskatu.

Nolēma: apstiprināt ISO SGA gada pārskatu biedru kopsapulcē 2018.gada 22.martā un 27.martā.

2.      Jeļena Dorofejevas iesniedz iesniegumu par atbrīvošanu no valdes locekļa pienākumu pildīšanas un ierosina par valdes locekli apstiprināt Ingu Pumpuri.

Nolēma: Pamatojoties uz ISO SGA valdes locekles Jeļena Dorofejevas iesniegumu par atbrīvošanu no valdes locekļa pienākumu pildīšanas, nolēma piekrist Jeļenu Dorofejevu izslēgt no valdes. Par valdes locekli apstiprināt Ingu Pumpuri. Biedru kopsapulcē 2018.gada 22.martā un 27.martā balsot par jauno valdes sastāvu.

 3.      Jeļena Dorofejeva informē par iespējamu ISO SGA un LRGA apvienošanos.

Nolēma: Nolēma piekrist un biedru kopsapulcē 2018.gada 22.martā un 27.martā balsot par ISO SGA un LRGA apvienošanos.

 

Sēdes vadītājs

 

J.Dorofejeva

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

M.Ķuda

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Rīgā, 2018. gada 13. martā