Valdes sēdes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ. Nr. 40008110012

Valdes sēdes protokols Nr. 22

2019. gada 17. janvārī

Sēdi sasaukusi valde, tās pārstāvjiem paziņojot par sapulci 2018. gada 3. janvārī, nosūtot uzaicinājumu uz valdes locekļu e–pastiem.

Sēde notiek: Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15

Sēde sākas: plkst. 16.00

Sēdē piedalās: 4 no 7 valdes pārstāvjiem, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga: Sandra Vilcāne, Anda Ziemele, Zanda Bērziņa, Maija Grebenko; protokolists Inta Vasiļevska.

Sēdi vada: Sandra Vilcāne

 

Dienas kārtībā:

1.      ISO SGA un LRGA apvienošanās līguma nosacījumu apspriešana.

2.      ISO SGA biedru naudas apmēra nosacījumi ISO SGA un LRGA apvienošanās līgumā.

3.      ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas 2018. gada pārskata apstiprināšana un biedru kopsapulces sasaukšana.

 

1.      Sandra Vilcāne ierosina ISO SGA un LRGA apvienošanās līguma nosacījumos paredzēt 2 (divas) ISO SGA pārstāvju vietas LRGA valdē, lai pārstāvētu ISO SGA biedru intereses.

Par: 4, Pret: 0, Atturas: 0. Apstiprināts vienbalsīgi.

Nolēma: iesniegt LRGA valdei priekšlikumu papildināt ISO SGA un LRGA apvienošanās līgumu ar punktu, kas paredz divu ISO SGA pārstāvju vietu nodrošināšanu LRGA valdē.

 

2.      Sandra Vilcāne ierosina ISO SGA un LRGA apvienošanās līguma nosacījumos paredzēt pārejas kārtību attiecībā uz biedra naudas apmēru: 1. gadā biedra naudas apmēru atstāt nemainīgu, t.i. 24 Eur/gadā biedriem, 12 Eur/gadā– asociētiem biedriem; 2. gadā biedra naudas apmēru noteikt 50% no LRGA noteiktās biedra naudas; 3. gadā biedra naudas apmēru noteikt pilnā LRGA noteiktās biedra naudas apmērā.

Par: 4, Pret: 0, Atturas: 0. Apstiprināts vienbalsīgi.

Nolēma: iesniegt LRGA valdei priekšlikumu papildināt ISO SGA un LRGA apvienošanās līgumu ar punktu, kas paredz pārejas noteikumus attiecībā uz biedra naudas apmēru.

 

3.      Sandra Vilcāne aicina sagatavot un apstiprināt 2018. gada pārskatu.

 

Par: 4, Pret: 0, Atturas: 0. Apstiprināts vienbalsīgi.

Nolēma: Zandai Bērziņai sagatavot ISO SGA 2018. gada pārskatu un to apstiprināt biedru kopsapulcē 2019. gada martā, datumus saskaņojot ar Grāmatvežu kluba semināru organizatoru – Biznesa komplekss KIF SIA vadītāju un ISO SGA valdes locekli Ingu Pumpuri. Protokolistam Intai Vasiļevskai vismaz (divas) nedēļas pirms kopsapulces nosūtīt biedriem gada pārskatu un informāciju par kopsapulci.

 

Sēde slēgta: plkst. 17.00

 

Sēdes vadītājs

 

S. Vilcāne

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

I.Vasiļevska

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Rīgā, 2019. gada 17. janvārī