Valdes sēdes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTU GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ.Nr.40008110012

Valdes sēdes protokols Nr. _

Rīga, 2012 gada 10. maijā

Sēdi sasaukusi valde, locekļiem paziņojot par sapulci 2012 gada __. ____________ un nosūtot informāciju uz biedru e–pastiem.

Sēdē piedalās: 4 no 7 valdes locekļiem, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga: Jeļena Dorofejeva, Zanda Bērziņa, Vita Šulce, Ineta Auziņa; protokolists Inta Smiltiņa.

Sēdi vada: Jeļena Dorofejeva

Dienas kārtībā:

  1. Valdes locekļu darba funkciju sadale (noteikt funkcijas izejot no statūtiem).
  2. Apstiprināt ISO SGA koncepciju un izsūtīt to LR Saeimas budžeta un finanšu Komisijai, LR FM, LR VK, kā arī satikties ar valsts institūcijām, lai pārrunātu par iespējām grāmatvedības problēmu risināšanā.
  3. Lūgums sagatavot priekšlikumus biedrības 2012. gada darba plānam izejot no ISO SGA statūtiem un koncepcijas.
  4. Par biedrības ISO SGA iestāšanos LR Darba Devēju Konfederacijā.
  5. Par ISO SGA internetlapas izveidošanu (sadaļas internetlapai, kas uzņemsies izveidot, un uzturēt šo lapu).
  6. Par ISO SGA zīmogu, LOGO un titullapu.

 

1.      Klausās: Jeļenu Dorofejevu, kas ierosina apspriest darba funkciju sadali saskaņā ar Statūtiem, nosakot personas, kas nodarbosies ar grāmatvedību un veiks reģistra uzturēšanu.

Nolēma: apstiprināt Zandu Bērziņu grāmatvedības rēķinu sagatavošanai un nosūtīšanai, Intu Smiltiņu iesniegumu pieņemšanai un reģistra uzturēšanai. Par mācību un valdes koordinatoru apstiprināt Jeļenu Dorofejevu.

2.      Klausās: Jeļenu Dorofejevu par ISO SGA koncepcijas apstiprināšanu un tās nosūtīšanu  LR Saeimas budžeta un finanšu Komisijai, LR FM, LR VK, kā arī par tikšanos ar valsts institūcijām, lai pārrunātu grāmatvedības problēmu risināšanas iespējas.

Nolēma: apstiprināt ISO SGA koncepciju un Jeļena Dorofejeva uzņemas sagatavot pavadvēstuli tās nosūtīšanai uz valsts institūcijām ar mērķi izstrādāt priekšlikumus grāmatvedības problēmu risināšanā.

3.      Klausās: Jeļenu Dorofejevu par priekšlikumiem biedrības 2012. gada darba plānam.

Nolēma: pieaicināt ekspertus darbam komisijās, lai izstrādātu priekšlikumu projektus problēmu risināšanai. Izstrādāt projektu, kas klasificē grāmatvežus pēc darba sarežģītības līmeņiem. Sagatavot vēstuli Valsts kontrolei ar priekšlikumu noteikt obligātu sertificēšanu valsts un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvežiem.

4.      Klausās: Jeļenu Dorofejevu par biedrības ISO SGA iestāšanos LR Darba Devēju Konfederācijā.

Nolēma: apstiprināt iestāšanos LR Darba Devēju Konfederācijā ar mērķi risināt grāmatvedības problēmas.

5.      Klausās: Jeļenu Dorofejevu par ISO SGA internetlapas izveidošanu.

Nolēma: apstiprināt nepieciešamās sadaļas interneta mājaslapā: Par mums, uzdevumi, statūti, aktualitātes, valdes sēdes lēmumi, biedru vārdu publicēšana. Internetlapu apņemas izveidot un uzturēt Jeļena Dorofejeva.

6.      Klausās: Jeļenu Dorofejevu par ISO SGA zīmoga, LOGO un titullapas noformējumu.

Nolēma: apstiprināt zīmogu un logo, kura pamatā piramīdveida trijstūris ar burtiem „ISO”, zīmogā pilns nosaukums.

 

Sēdes vadītāja

 

 

J.Dorofejeva

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

 

I.Smiltiņa

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

 

Rīgā, 2012. gada10. maijā