Valdes sēdes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTU GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ. Nr. 40008110012

Valdes sēdes protokols Nr. 4

Rīga, 2012 gada 13. decembrī

Sēdi sasaukusi valde, locekļiem paziņojot par sapulci 2012 gada 10. decembrī un nosūtot informāciju uz valdes locekļu e–pastiem.

 

Sēdē piedalās: 4 no 7 valdes pārstāvjiem un 1 biedrs, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga: Sandra Vilcāne, Jeļena Dorofejeva, Maija Grebenko, Zanda Bērziņa, Anda Ziemele, protokolists Inta Vasiļevska.

 

Sēdi vada: Sandra Vilcāne.

 

Dienas kārtībā:

1.      Valdes locekļu funkciju precizēšana un ISO SGA darba pamatstrruktūras izveidošana (S.Vilcāne).

2.      Ziņojums par ISO SGA biedru uzņemšanu (I. Vasiļevska).

3.      Par M. Grebenko un citu ISO SGA biedru LR Darba likuma papildinājumu un izmaiņu apspriešana (J. Dorofejeva).

4.      Par kases aparātu modeļu novērtēšanu. Grāmatvežu viedokļi. (S. Vilcāne).

5.      Par ISO SGA 2013. gada darba plāna priekšlikumiem (S. Vilcāne).

6.      Par ISO SGA inetrnetlapas „isogramatvezi’’ uzturēšanu (J. Dorofejeva).

7.      Par ISO SGA budžeta plānu 2013. gadam sagatavošanu. Informācija un priekšlikumi. (J. Dorofejeva, Z. Bērziņa).

8.      Par citu informāciju.

 

1.      Klausās: S. Vilcāni par iekšējās struktūras izveidošanas nepieciešamību.

Nolēma: Ievēlēt par ISO SGA izpilddirektoru Andu Ziemeli, par vietnieku Jeļenu Dorofejevu. Noskaidrot jautājumu par paraksta tiesībām. Pieteikties LR FM kā reāliem grāmatvedības nozares pārstāvjiem darbā pie likumprojektu izveides materiāliem. Sniegt FM rakstiski noformētu viedokli par jautājumiem, saistībā ar Eiro ieviešanu.

      2. Klausās: I. Vasiļevskas ziņojumu par uzņemto biedru skaitu kopš ISO SGA darbības uzsāksānas – 130 biedri, tai skaitā 117 Grāmatveža kompetences sertifikātu īpašnieki, 7 – valde, 6 - goda biedri, kas veido arī ekspertu darba grupu.

3.      Klausās: J. Dorofejevu par M. Grebenko sagatvotajiem priekšlikumiem LR Darba likuma papildinājumiem un izmaiņām.

Nolēma: pirms priekšlikumu sūtīšanas pilnveidot tekstu par izmaiņām LR Darba likuma. Iekļaut vēstulē protestējošu viedokli pret aizliegumu izmaksāt darba algas brīvdienās un nodokļu grāmatiņu atcelšanu, kā arī lūgt viedokli LDDK. Par cik profesiju klasifikatoru grozīt nav iespējams, sagatavot un nosūtīt LR Labklājības ministrijai priekšlikumu izskatīt norādi par sertificētām profesijām.

4.      Klausās: S. Vilcāni par jauno kases aparātu sistēmas novērtēšanu. A. Ziemeles viedokli par pretrunu starp PVN likuma 92. un 97. pantiem.

Nolēma: A. Ziemelei sagatavot materiālu ar priekšlikumiem kases aparātu sistēmas sakārtošanai un pilnveidošanai, pārejot uz Eiro.

5.      Klausās: S. Vilcāni par ISO SGA 2013. gada darba plāna priekšlikumiem.

Nolēma: Organizēt ekspertu darba grupas priekšlikumu izstrādei 1) darba likumdošanas jautājumos; 2) profesiju klasifikatora sakārtošanai; 3) iespējamu ES līdzekļu piesaistīšanu projektu izstrādē.

6.      Klausās: J. Dorofejevu par inetrnetlapas „isogramatvezi’’ uzturēšanu.

Nolēma: mainīt domēnu un no nosaukuma „isobiedriba” pāriet ‘’isogramatvezi’’, lai informācija par ISO SGA būtu ērti atrodama google pārlūkā. Papildināt mājaslapu ar informāciju: 1. Struktūra. 2. 2013. gada darba plāns. 3. Kā var kļūt par ISO SGA biedru. 4. Valdes lēmumi. 5. Masu pasākumi ISO SGA biedriem 2013. gada vasarā.

7.      Klausās: J. Dorofejevu par ISO SGA budžeta plāna sagatavošanu 2013. gadam.

Nolēma: ka Z. Bērziņa izveidos izmaksu tāmes plānu 2013. gadam.

8.      Klausās: J. Dorofejevu par iespēju piesaistīt biedrus un brīvprātīgos darbam ekspertu grupās.

Nolēma: ļaut iestāties ISO SGA, kā „Atbalstītājam” ar iespēju brīvprātīgi strādāt projektu darba grupās.

Sēdes vadītājs

 

 

 

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

 

I.                   Vasiļevska

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

 

Rīgā, 2012. gada 13. decembrī