Valdes sēdes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTU GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ. Nr. 40008110012

Valdes sēdes protokols Nr. 5/1

Rīga, 2013. gada 13. februārī

Sēdi sasaukusi valde, locekļiem paziņojot par sapulci 2013 gada 6. februārī un nosūtot informāciju uz valdes locekļu e–pastiem.

 

Sēdē piedalās: 5 no 7 valdes pārstāvjiem, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga: Anda Ziemele, Maija Grebenko, Jeļena Dorofejeva, Zanda Bērziņa, Vita Šulce, protokolists Inta Vasiļevska.

 

Sēdi vada: Anda Ziemele.

 

Dienas kārtībā:

1.      Priekšlikumi par eiro ieviešanu. Ziņo Anda Ziemele.

2.      Par iespējām ISO SGA piedalīties ES projektos. (Ierosinājumi)

3.      Par biedrības naudas apmaksas kārtību uz 10.02.13. Ziņo Zanda Berziņa.

4.      Citi jautājumi. 

 

1.      Klausās: A. Ziemeli par eiro ieviešanas likumprojekta nepilnībām, neprecizātēm un projekta izstrādātāju nekompetenci grāmatvedības jautājumos. Likumprojektā paredzētās vadlīnijas nav izpildāmas uzņēmumiem, kas lieto kases aparātus, piem., summu noapaļošanas dēļ. Likuma projekts paredz uzrādīt 2 zīmes aiz komata, neņemot vērā, ka valūtas kurss, darba samaksas stundas likme u.c.  noteiktas vairākas zīmes aiz komta. Neskaidrs jautājums par atlikumiem perioda beigās valūtas maiņas brīdī, kas radīs kursa starpības problēmu. A. Ziemeles izstrādāti priekšlikumi minēto jautājumu risināšanai un iespējamo problēmu novēršanai. A. Ziemelei 18.02.13. paredzēta vizīte FM, Valsts kasē ar mērķi izskaidrot grāmatvedības kārtošanas principus, lai likuma veidotājiem rastos izpratne. Z. Bērziņas ierosina savlaicīgi LVL saslēgt ar Eiro grāmatvedības programmās, kas veido starpību uz katru rēķinu. J. Dorofejeva ierosināt pakāpenisku pāreju no LVL uz Eiro 1-2 mēnešu laika posmā un izpētīt Igaunijas pieredzi, sameklējot kompetentu personu, kas saskārusies ar pārejas posmu uz Eiro kaimiņvalstī.

Nolēma:. Nosūtīt vēstuli ar ierosinājumiem un priekšlikumiem valsts iestādēm-likumdošanas organizācijām. Piedaloties ekspertu komisijās likumprojektu izstrādes gaitā, demonstrēt uzskatāmus piemērus, lai likumdevējam rastos izpratne par reālo situāciju no grāmatvedības viedokļa. Publicēt rakstu žurnālā „Bilance” par eiro ieviešanas jautājumiem un priekšlikumiem.

2.      Klausās: J. Dorofejevu par iespēju iesaistīties ES projektos, sazinoties ar pasniedzējiem, kas vada seminārus – lekcijas auditoriem.

3.      Klausās: Z. Bērziņas atskaiti par biedrības kontā esošajiem līdzekļiem: ieskaitītais biedru naudas apmērs par 2012. gada 6 mēnešiem (līdz oktobrim ieskaitot) – 1031 Ls, parādi – 144 Ls, 100 Ls ziedojums no privātpersonas. Plānotās izmaksas: biedra nauda LDDK, darba samaksa sekretārei u.c.

Nolēma: biedriem izrakstīt rēķinu par periodu no 2012. gada novembra līdz 2013. gada jūnijam, lai piemērotos taksācijas gadam. Atbrīvot ekspertu komisijā darbojošos biedrus no biedra naudas apmaksas. Pieņemt darbā ar 14.02.2013. par sekretāri I. Vasiļevsku, nosakot darba slodzi 25 st./mēn., darba stundas likmi 2 Ls/st. Nosūtīt informāciju visiem biedriem par biedra naudu.

4.      Klausās: - J. Dorofejevas ziņojumu par uzaicinājumu no FM un Ekonomikas ministrijas piedalīties normatīvo aktu izstrādē ēnu ekonomikas jautājumā.

- Z. Bērziņu par saņemtām ziņām no biedriem par to, ka nav informācijas par biedrības darbību, kā arī ierosina nodrošināt mājaslapas: www.isogramatvezi.lv pieejamību Google meklētājā.

- A. Ziemeli par informācijas izvietošanas kārtību mājaslapā, kā arī ierosinājumu radīt iespēju pārējiem biedriem pieslēgties tiešraidē.

Nolēma: - Nepiedalīties apspriedēs ēnu ekonomikas jautājumā, jo tam nav tieša saikne ar SGA koncepciju.

-           Nosūtīt informāciju visiem biedriem par gada laikā paveikto.

-           Nomainīt informāciju mājaslapā tā, lai jaunākās aktivitātes būtu redzamas saraksta sākumā, kā arī noskaidrot informāciju par tiešraides izveides iespējām un izmaksām.

Sēdes vadītājs

 

 

 

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

 

I.                   Vasiļevska

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

 

Rīgā, 2013. gada 13. februārī