Valdes sēdes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTU GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ. Nr. 40008110012

Valdes sēdes protokols Nr. 6

Rīga, 2013. gada 13. novembrī

Sēdi sasaukusi valde, tās locekļiem paziņojot par sapulci 2013 gada 6. novembrī, nosūtot uzaicinājumu uz valdes locekļu e–pastiem.

 

Sēdē piedalās: 8 no 8 valdes pārstāvjiem, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga: Sandra Vilcāne, Anda Ziemele, Maija Grebenko, Jeļena Dorofejeva, Zanda Bērziņa, Vita Šulce, Ineta Auziņa, Tatjana Smorodinkina, protokolists Inta Vasiļevska.

 

Sēdi vada: J.Dorofejeva

 

Dienas kārtībā:

1.      Apspriede par biedrības 2013. gada darba pārskata sagatavošanu.

2.      Plāni un uzdevumi 2014. gadā. Priekšlikumi.

3.      Kopsapulces organizēšana. 2013. gadā uzņemto un izslēgto biedru apstiprināšana.

4.      Priekšlikumi izmaiņām mājaslapā. 

 

1.      Klausās: J. Dorofejevu par nepieciešamību sagatavot pārskatu par 2013. gadā paveikto un plānot kārtību, kā informēt par to biedrības biedrus.

Nolēma: Sagatavot pārskatu par biedrības darbu, hronoloģiski uzskaitot piedalīšanos visās diskusijas 2013. gadā, kurās biedrības pārstāvji piedalījušies, tajās apspriestās tēmas un sasniegumus (LR MK noteikumu Nr. 585 grozījumi, grāmatvežu profesijas  4. kvalifikācijas līmeņa iekļaušana likumdošanas aktos, sadarbības ar LDDK un LTRK, tikšanās un diskusiju rezultāti Valsts ieņēmumu dienestā un Finanšu Ministrijā).

Organizēt tikšanos ar visām grāmatvežu asociācijām, kur būtu jāpārrunā grāmatvedības jautājumi.

2.      Klausās: J. Dorofejevu par priekšlikumiem 2014. gada darba plānam. S. Vilcāne ierosina nodibināt ētikas komiteju un grāmatvedības padomi.

Nolēma: Izsludināt mājaslapā uzaicinājumu pieteikties biedrus, kas vēlas piedalīties grāmatvedības padomes veidošanā, atsaucoties uz Statūtu 6. nodaļu. Valdes locekles Vita Šulce un Ineta Auziņa apņemas izveidot ētikas nolikumu, kuru nākošajā biedru kopsapulcē izsludināt par saistošu visiem biedriem - sertificētiem grāmatvežiem.

3.      Klausās: S. Vilcāni par par 2013. gadā uzņemto/izslēgto biedru apstiprināšanu un nepieciešamību organizēt biedru kopsapulci.

Nolēma:  Iekļaut biedru sarakstā 2013. gadā uzņemtos 9 biedrus, 2 goda biedrus un izslēgt no biedru saraksta 2 biedrus, kam anulēts sertifikāts, konstatējot 138 biedru kopskaitu (122 biedri, 8 goda biedri, 8 valde), t.sk.. Biedru kopsapulci plānot 2014. gada februārī-martā. Janvārī sagatavot gada pārskatu ar revidenta slēdzienu.

4.      Klausās: Z. Bērziņas priekšlikumu izveidot mājaslapā sadaļu priekšlikumu iesniegšanai no biedru puses, sadaļas „Jaunumi” satura maiņu, aizvietojot  valdes sēdes protokolus ar pārskatu par biedrības darbu un regulāri to papildinot, kā arī norādīt uz saiti www.eiro.lv, kurā ir iespēja grāmatvežiem iegūt noderīgu un specifisku informāciju par pamatkapitāla jautājumiem eiro vērtībās, noapaļošanas starpību koriģēšanu  u.tml.

Nolēma: Sagatvoto pārskatu par SGA darbību, ievietot mājaslapas sadaļā „Jaunumi”, nosūtīt to visiem biedriem un papildināt mājaslapu ar norādi uz saiti www.eiro.lv

-           Nomainīt informāciju mājaslapā tā, lai jaunākās aktivitātes būtu redzamas saraksta sākumā, kā arī noskaidrot informāciju par tiešraides izveides iespējām un izmaksām.

Sēdes vadītājs

 

 

 

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

 

I.                   Vasiļevska

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

 

Rīgā, 2013. gada 13. novembrī