Valdes sēdes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTU GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ. Nr. 40008110012

Valdes sēdes protokols Nr. 7

Rīga, 2014. gada 11. februārī

Sēdi sasaukusi valde, tās locekļiem paziņojot par sapulci 2014. gada 3. februārī, nosūtot uzaicinājumu uz valdes locekļu e–pastiem.

 

Sēdē piedalās: 5 no 8 valdes pārstāvjiem, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga: Sandra Vilcāne, Anda Ziemele, Maija Grebenko, Jeļena Dorofejeva, Ineta Auziņa, protokolists Inta Vasiļevska.

 

Sēdi vada: valdes priekšsēdētāja S. Vilcāne

 

Dienas kārtībā:

1.      Biedrības darba atskaite un kopsapulces organizēšana.

2.      Gada pārskats un biedru naudas samaksa.

3.      Priekšlikumi par ekspertu darbu un specializāciju grupās un komisijās.

4.      Citi jautājumi. 

1.      Klausās: 1.1. S. Vilcāni par atteikšanos no valdes priekšēdētāja pienākumiem, paliekot valdē un ierosinājumu ievēlēt par valdes priekšsēdētāju Andu Ziemeli.

1.2. S. Vilcāni par kopsapulces organizēšanu.

1.3. J. Dorofejevu par biedrības 2013. gada darba atskaiti.

Nolēma: 1.1. Vienbalsīgi ievēlēt par valdes priekšsēdētāju Andu Ziemeli.

1.2. 2014. gada 28. februārī elektroniski organizēt valdes sēdi, kuras laikā apstiprināt kopsapulces dienas kārtību, ziņojumu par gada pārskatu un valdes sastāvu. Biedru kopsapulci rīkot 2014. gada 13. martā un 25. martā, kuru laikā apstiprināt gada pārskatu, rīkot valdes vēlēšanas un ievēlēt revidentu 2014. gadam.

1.3. Papildināt biedrības darba atskaiti, apkopojot gada laikā paveikto un izsūtīt visiem biedriem.

2.      Klausās: S. Vilcāni par gada pārskatu un revidenta atzinumu.

Nolēma: Sazināties ar valdes locekli Z. Bērziņu par vadības ziņojuma un gada pārskata sagatavošanas termiņu līdz 28. februāra valdes sēdei.

3.      Klausās: S. Vilcāni par gada pārskatu likuma projekta izstrādi un nepieciešamību piesaistīt biedrus darbam ekspertu grupās un komisijās.

Nolēma:  Izsūtīt visiem biedriem uzaicinājumu līdz š.g. 21. februārim pieteikt savu kandidatūru darbam grupās un ekspertu komisijās, ar lūgumu norādīt, kurā no biedrības padomēm gribētu piedalīties – stratēģiskā, ētikas vai mācību (Statūtu 6.nodaļa).

Sēdes vadītājs

 

 

 

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

 

I.                   Vasiļevska

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

 

Rīgā, 2014. gada 11. februārī