Valdes sēdes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ. Nr. 40008110012

Valdes sēdes protokols Nr. 8

Rīga, 2014. gada 28. februārī

Sēdi sasaukusi valde, tās locekļiem paziņojot par sapulci 2014. gada 13. februārī, nosūtot uzaicinājumu uz valdes locekļu e–pastiem.

 

Sēdē piedalās: 8 no 8 valdes pārstāvjiem, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga: Sandra Vilcāne, Anda Ziemele, Maija Grebenko, Jeļena Dorofejeva, Vita Šulce, Zanda Bērziņa, Ineta Auziņa, Tatjana Smorodinkina, protokolists Inta Vasiļevska.

Sēdi vada: valdes priekšsēdētāja A. Ziemele

Dienas kārtībā:

1.      13.03.2014. un 25.03.2014. biedru kopsapulces darba kārtības apstiprināšana.

2.      Ziņojums par gada pārskatu.

3.      Ziņojums par valdes sastāvu.

Balsošana un komentāri elektroniski.

1. 13.03.2014. un 25.03.2014. biedru kopsapulces dienas kārtības apstiprināšana:

1) kopsapulces vadītāja ievēlēšana, protokolista ievēlēšana un balsu skaitīšanas komisijas sastāva noteikšana;
2) valdes priekšsēdētāja ziņojums par gada pārskatu;
3) revidenta ziņojums;
4) biedru kopsapulces balsojums par gada pārskata apstiprināšanu;
5) valdes vēlēšanas;
6) revidenta ievēlēšana 2014. gadam.

Nolēma: Vienbalsīgi apstiprināt plānoto dienas kārtību.

2. Ziņojums par gada pārskatu.

Nolēma: Vienbalsīgi apstiprināt valdes priekšsēdētāja ziņojumu par gada pārskatu.

3.Ziņojums par valdes sastāvu: Valdes priekšsēdētājs - Anda Ziemele, valdes locekļi: Sandra Vilcāne, Jeļena Dorofejeva, Ineta Auziņa, Zanda Bērziņa, Maija Grebenko,
Tatjana Smorodinkina, Vita Šulce

 Nolēma:  Vienbalsīgi apstiprināt esošo valdes sastāvu.

 

Sēdes vadītājs

 

 

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

I.                   Vasiļevska

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

 

Rīgā, 2014. gada 28. februārī