Valdes sēdes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ. Nr. 40008110012

Valdes sēdes protokols Nr. 11

Rīga, 2015. gada 17. februārī

Sēdi sasaukusi valde, tās locekļiem paziņojot par sapulci 2015. gada 9. februārī, nosūtot uzaicinājumu uz valdes locekļu e–pastiem.

 

Sēdē piedalās: 5 no 6 valdes pārstāvjiem un goda biedrs Maija Ķuda, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga: Anda Ziemele, Maija Grebenko, Jeļena Dorofejeva, Zanda Bērziņa, Ineta Auziņa, protokolists Inta Vasiļevska.

 

Sēdi vada: Anda Ziemele

 

Dienas kārtībā:

1.      Esošo biedru naudas iekasēšana;

2.      Gada pārskata apstiprināšana;

3.      Jaunu biedru piesaistīšana;

4.      Informācija par tikšanos ar VID;

5.      Citi jautājumi.

1.Klausās: Zandu Bērziņu par biedru naudas parādiem uz 2014. gada 31. decembri.

Nolēma: lemt par biedru naudas apmēra samazināšanu gadījumā, ja biedru skaits divkāršosies.

 

2. Klausās: Zandu Bērziņu par 2014. gada pārskata rezultātiem.

Nolēma: nosūtīt gada pārskatu uz biedru e-pastiem un informēt biedrus par kopsapulci 2014. gada 24. un 25. februārī, lai balsotu par gada pārskata apstiprināšanu.

 

3.Klausās: Jeļenu Dorofejevu par valdes pārstāvju skaita palielināšanu līdz 7, ierosinot aicināt valdē goda biedru Maiju Ķudu.

I. Vasiļevska ziņo par izmaiņām biedru sarakstā: pēc uzaicinājuma nosūtīšanas sertificētiem grāmatvežiem š.g. 12. janvārī biedrībā uzņemti 8 jauni biedri, un, pamatojoties uz biedru vēlmi izstāties no biedrības sakarā ar aiziešanu pensijā un darbības sfēras maiņu, izslēgti 5 biedri. Kopā biedrībā ir 140 biedri, t.sk. 6 valdes locekļi un 11 goda biedri.

Nolēma: uzņemt valdē Maiju Ķudu un 2014. gada 24. un 25. februāra biedru kopsapulcē balsot par valdes sastāva apstiprināšanu, kā arī atkārtoti aicināt sertificētus grāmatvežus kļūt par ISO SGA biedriem.

Par: 5, Pret: 0, Atturas: 0. Pieņemts vienbalsīgi.

 

4.Klausās: Anda Ziemele informē par diskusiju VID saistībā ar grāmatvežu kompetenci un sertificēšanu, par VID ieteikumu palielināt biedru skaitu, ņemot vērā, ka piešķirto sertifikātu skaits pārsniedz 800, kā arī par VID piedāvājumu slēgt sadarbības līgumu, kas paredz ziņu sniegšanu par grāmatvežiem, grāmatvežu priekšlikumu respektēšanu EDS darba uzlabošanā u.c.

Nolēma: slēgt sadarbības līgumu ar VID, nosūtīt sertificētām personām VID sagatavoto aptauju, kā arī aicināt kļūt par ISO SGA biedriem visus grāmatveža kompetences sertifikāta īpašniekus.

 

5.Klausās: Jeļenu Dorofejevu par nepieciešamību izvirzītt kādu no valdes locekļiem dokumentu iesniegšanai LR uzņēmumu reģistrā. Anda Ziemele ierosina izvirzīt Jeļenu Dorofejevu.

Nolēma: apstiprināt valdes locekli Jeļenu Dorofejevu, kā biedrības pārstāvi dokumentu iesniegšanai un kārtošanai LR Uzņēmumu reģistrā.

Par: 5, Pret: 0, Atturas: 0. Pieņemts vienbalsīgi.

 

Sēdes vadītājs

 

A.    Ziemele

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

I.                   Vasiļevska

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

 

Rīgā, 2015. gada 17. februārī