Valdes sēdes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ. Nr. 40008110012

Valdes sēdes protokols Nr. 12

Rīga, 2015. gada 11. martā

Sēdi sasaukusi valde, tās locekļiem paziņojot par sapulci 2015. gada 9. februārī, nosūtot uzaicinājumu uz valdes locekļu e–pastiem.

 

Sēdē piedalās: 6 no 7 valdes pārstāvjiem, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga: Anda Ziemele, Maija Ķuda, Maija Grebenko, Jeļena Dorofejeva, Zanda Bērziņa, Ineta Auziņa, protokolists Inta Vasiļevska. Uz sēdi uzaicināti: LATGRAASA valdes priekšsēdētāja vietas izpildītājs Kaspars Rutkis un sertificētas grāmatvedes, ISO SGA biedres, kas izteikušas vēlmi piedalīties FM darba grupas jautājumu apspriešanā – Anna Sauša, Sanita Pastare un Signe Silova.

 

Sēdi vada: Anda Ziemele

 

Dienas kārtībā:

1.Par iespēju iesaistīt sertificētos grāmatvežus ISO SGA biedrībā.

2.Par iespēju piesaistīt ISO SGA biedrībā ārpakalpojumu firmu sniedzējus.

3.Par iespēju ISO SGA biedrībai iestāties vienā no grāmatvežu ES organizācijām.

4.Sagatavot LR MK noteikumu Nr. 585 grozījumu projektu.

5.Citi jautājumi.

 

1.Klausās: Andu Ziemeli par VID ieteikumu iesaistīt ISO SGA biedrībā pēc iespējas vairāk sertificēto grāmatvežu. No 535 aicinātajām personām, tikai 40 grāmatveži atsaukušies un izteikuši savu viedokli par Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas ierosinājumu MUN likuma grozījumos iekļaut jomas (jurisprudence, grāmatvedība un biznesa konsultācijas), kurās liegts strādāt attiecīgajā nodokļu režīmā.

Nolēma: noslēgt vienošanos ar Grāmatvežu sertifikācijas centru SIA par sertificēto grāmatvežu aicināšanu iestāties biedrībā sertifikācijas un atkārtotas sertifikācijas brīdī, informējot tos par asociācijas piedāvātajiem ieguvumiem.

 

2. Klausās Andu Ziemeli par iespēju piesaistīt ISO SGA biedrībā grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējus.

Nolēma: mainīt ISO SGA Statūtus, papildinot ar punktu, kas paredz, ka par ISO SGA biedru var kļūt grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmums, kura 51 % kapiltāldaļas pieder sertificētai personai vai tās valdes loceklis ir sertificēts grāmatvedis.

 

3.Klausās: Andu Ziemeli par iespēju ISO SGA biedrībai iestāties kādā no grāmatvežu ES organizācijām.

Nolēma: atrast kādu no profesionālām grāmatvežu organizācijām ES, un izmantot iespēju kļūt par tās biedriem asociētā biedra statusā.

 

4.Klausās: Andu Ziemeli par LR MK noteikumu Nr. 585 grozījumu projektu sagatavošanu.

Nolēma: sagaidīt, kad LR MK noteikumu Nr. 585 grozījumi būs izskatīšanas kārtībā un piedāvāt 2014. gada 9. decembra valdes sēdē apstiprināto formulējumu, precizējot noteikumu 691. punkta redakciju,  kas nosaka, ka par grāmatvedi var strādāt persona, kuras kompetenci attiecīgajos grāmatvedības jautājumos apliecina pieredze vai akreditētas iestādes izsniegts grāmatveža kompetences sertifikāts.

 

5.Klausās: uzaicināto LATGRAASA valdes priekšsēdētāja vietas izpildītāju Kasparu Rutki par aktualitātēm Budžeta komisijā, par to, ka iniciatīvas vēstules sagatavošana un iesniegšana saistībā ar MUN likuma grozījumiem šobrīd nav nepieciešama, un ierosinājumu sadarbībā ar LATGRAASA tikties ar LTRK, lai apspriestu MUN problēmas un plānotu turpmākās darbības un piedalīšanos darba grupās.

Nolēma: pagaidām atlikt iniciatīvas vēstules iesniegšanu saistībā ar MUN likuma grozījumiem; sadarbībā ar LATGRAASA norunāt tikšanos ar LTRK MUN problēmu jautājumā, lai plānotu turpmāko sadarbību un rīcību.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs

 

A.    Ziemele

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

I.                   Vasiļevska

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

 

Rīgā, 2015. gada 11. martā