Valdes sēdes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ. Nr. 40008110012

Valdes sēdes protokols Nr. 13

Rīga, 2015. gada 30. martā

Sēdi sasaukusi valde, tās locekļiem paziņojot par sapulci 2015. gada 16. martā, nosūtot uzaicinājumu uz valdes locekļu e–pastiem.

 

Sēdē piedalās: 7 no 7 valdes pārstāvjiem, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga: Anda Ziemele, Sandra Vilcāne, Maija Ķuda, Maija Grebenko, Jeļena Dorofejeva, Zanda Bērziņa, Ineta Auziņa, protokolists Inta Vasiļevska.

Sēdi vada: Anda Ziemele

 

Dienas kārtībā:

1. ISO SGA Statūtu grozījumi par asociētiem biedriem.

2. ISO SGA Statūtu grozījumi par grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumiem.
 
3.Citi jautājumi (iniciatīvas vēstule, mājaslapas izveide, biedra naudas iemaksas).

 

1.Klausās: Anda Ziemele aicina piedāvāt teksta variantu Statūtu papildināšanai ar punktu par asociētiem biedriem. Jeļena Dorofejeva piedāvā formulējumu - “par asociēto ISO SGA biedru var kļūt nesertificēts praktizējošs grāmatvedis, kas patstāvīgi sagatavo gada pārskatu, nosakot asociētā biedra naudas apmēru 50% no sertificēta biedra naudas summas”.

Nolēma: apstiprināt formulējumu un veikt atbilstošas izmaiņas ISO SGA Statūtos, papildinot ar 4.4. punktu.

 

2. Klausās Andu Ziemeli par grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumu, kā biedru uzņemšanu biedrībā, saglabājot 11.03.2015. valdes sēdē pieņemto formulējumu. Sandra Vilcāne ierosina veikt arī citus grozījumu Statūtos par: 1) prasībām pret biedra naudas nemaksātājiem; 2) iespēju biedriem pilnvarot kādu no valdes locekļiem pārstāvēt sevi kopsapulcē, ņemot vērā, ka biedri ir no dažādām Latvijas pilsētām, tādējādi ne vienmēr varot ierasties klātienē uz kopsapulci, atbilstoši “Biedrību un nodibinājumu likumam” .

 

Nolēma: papildināt Statūtus ar 4.3. punktu, kurā noteikts, ka par ISO SGA biedru var kļūt “Juridiskas  personas”- komecstruktūras, kuras nodarbojas ar grāmatvedības pakalpojumiem, kā arī izglītības iestādes, kas nodarbojas ar grāmatvežu apmācību un grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumi.  

Papildināt Statūtus ar 8.11. punktu par iespēju biedriem rakstiski (arī elektroniski) pilnvarot kādu no valdes locekļiem pārstāvēt sevi kopsapulcē.

 

3.Klausās: Andu Ziemeli par iniciatīvas vēstuli par MUN nozaru ierobežojumiem un nodokļu likmi, kas pirms sēdes nosūtīta valdes locekļiem un izskatīta apstiprināšnai.

 

Nolēma: apstiprināt iniciatīvas vēstules tekstu un nosūtīt Latvijas Republikas Ministru prezidentei L. Straujumai, Finanšu ministram J.Reiram, LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, FM Tiešo nodokļu departamentam, Latvijas Darba devēju konfederācijai, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerai.

 

4.Klausās: Zandu Bērziņu par radušos iespēju izveidot jaunu un kvalitatīvu biedrības mājas lapu. Valdes locekļi ar pieaicināto programmētāju vienojas, kādas informatīvās sadaļas un apakšsadaļas mājas lapā būtu iekļaujamas (Par mums - Statūti, Koncepcija, Valde; Reģistrs – Biedri, Valde; Jaunumi – Valdes sēdes, Aktivitātes; Pretendentiem – Iesniegumu veidlapas, Pilnvara; Partneri – Grāmatvežu sertifikācijas centrs SIA, Biznesa Komplekss KIF SIA, Kontakti u.c.).

 

Nolēma: mājas lapā iekļaujamo tekstu materiālu saskaņot un nosūtīt izpildei, izmantojot e-pastu.

 

5. Klausās: Zandu Bērziņu par biedru naudas iemaksām un Intu Vasiļevsku par izmaiņām biedru reģistrā: laika posmā no 25.02.2015. izslēgti 3 biedri sakarā ar sertifikācijas anulēšanu nepagarināta sertifikāta termiņa dēļ. Biedrībā ir 137 biedri, t.sk. valde – 7, goda biedri – 10.

Nolēma: Sākot ar 2015. gadu juridiskām personām, t.s. ārpakalpojumu sniedzējiem  pirmo gadu iestāšanās maksa biedrībā - 30 euro (15 dienu laikā kopš ir iesniegts rakstisks iesniegums Valdē). Biedrības maksa juridiskām personām ir noteikta 4 euro mēnesī vai 48 euro gadā. Biedrības biedra naudu fiziskām personām saglabāt 2 euro mēnesī un asociētiem biediem 1 euro mēnesī (50% no biedra noteiktās summas). Valdes lēmums par biedra uzņemšanu tiek anulēts, ja iestāšanās maksa 15 dienu laikā nav apmaksāta.

Valdes lēmumu par biedru naudas apmaksasas kārtību nākamajam gadam apstiprināt kopsapulcē.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs

 

A.    Ziemele

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

I.                   Vasiļevska

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

 

Rīgā, 2015. gada 30. martā