ISO Sertificēto grāmatvežu asociācijas koncepcija par grāmatvedības problēmām un to iespējamo risinājumu

Latvijā ir dažādas tautsaimniecības nozares (piem., tirdzniecība, rūpniecība, lauksaimniecība u.t.t.), kuras ir pārstāvētas valsts struktūrās (ministrijas, agentūras), kam ir savas asociācijas un ir iespēja ne tikai paust savu viedokli, bet arī realizēt attīstībai nepieciešamos projektus un idejas, lai pilnveidotu un attīstu šo nozari kopumā.

Grāmatvedība nav atsevišķa nozare, bet ir viena no svarīgākajām sastāvdaļām Latvijas ekonomikā, jo pienākums kārtot grāmatvedību ir gan visām komercstruktūrām, gan nevalstiskajām organizācijām, gan pašvaldību un valsts institūcijām un uzņēmumiem. Ir ļoti būtiski, lai grāmatvedis, kurš to kārto, izpildītu šo darbu kvalitatīvi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, un lai kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekštatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laika posmā, kā arī konstatēt katra samnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

Ir svarīgi, lai grāmatvedis būtu kompetents un godprātīgs, tāpēc ir liela nozīme tam, kā Latvijā tiek sagatavoti grāmatvedības speciālisti, kāda ir to darba kontroles un vērtējuma sistēma.

Lai risinātu grāmatvedības problēmas Latvijā, būtu logiski veikt analīzi un uzdot konkrētus jautājumus sakarā ar šo jomu:

I.              Kāds ir uzņēmumu, kur strādā grāmatveži, sadalījums pa sektoriem un lieluma grupām? Kādi grāmatveži tiem ir nepieciešami?

II.            Kādas prasības tiek izvirzītas izglītības standartiem, saskaņā ar kuriem augstskolās tiek gatavoti grāmatvedības speciālisti? Vai šie standarti tiek aktualizēti?

III.          Kuras mācību iestādes gatavo grāmatvedības speciālistus saskaņā ar IZM apstiprinātiem grāmatveža profesijas standartiem? Vai visi, kas saņem diplomus, ir spējīgi sagatavot gada pārskatus un bilanci?

IV.         Kādi pašlaik ir izstrādāti un apstiprināti grāmatveža profesijas standarti? Vai tie atbilst mūsdienu tirgus prasībām?

V.           Vai LR Profesiju klasifikators (kur tiek aprakstītas grāmatvežu funkcijas) ir derīgs lietošanai, ir logisks un saprotams?

VI.         Kādas iestādes un institūcijas nodarbojās ar grāmatvežu sertifikāciju Latvijā? Vai Latvijā ir vienota grāmatvežu novērtēšanas un sertificēšanas sistēma un vienots grāmatvežu registrs?

VII.       Vai Latvijā ir normatīvā bāze, lai veidotu vienotu grāmatvežu novērtēšanas un sertifikācijas sistēmu?

 

VIII.     Par GSC 10 gadu praktiskā darba pieredzi sertifikācijas jomā. 

 

Lasīt visu ISO Sertificēto grāmatvežu asociācijas koncepciju