LATVIJAS REPUBLIKAS

 

UZŅĒMUMU REĢISTRS

 

Ierakstīts Biedrību un nodibinājumu reģistrā

 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā

 

2015.gada 18.maijā

 

ar Nr.6-24/25656/3

 

 

 

 

 

BIEDRĪBAS

 

 

 

„ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA”

 

 

 

 

 

STATŪTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI

 

Ar biedrības ”ISO sertificēto grāmatvežu asociācija”

 

biedru sapulces protokolu Nr. 4

 

Rīgā, 2015.gada 15.aprīlī

 

 

 

1.nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

1.1 Biedrības nosaukums ir “ISO sertificēto grāmatvežu asociācija” (turpmāk tekstā – Asociācija). Asociācija ir brīvprātīga, patstāvīga, neatkarīga, nevalstiska un nepolitiska personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus.

 

1.2. Asociācijai ir juridiskas personas statuss un visas tiesības, kādas ar Latvijas Republikas likumiem ir piešķirtas juridiskām personām.

 

1.3. Asociācija iegūst juridiskās personas statusu ar tās reģistrāciju Latvijas Republikas Biedrību reģistrā. Kā juridiska persona tā savā vārdā var uzņemties saistības (tai skaitā, bet ne tikai, slēgt līgumus, iegūt mantiskas un nemantiskas tiesības), piedalīties tiesas procesos gan kā prasītāja, atbildētāja vai trešā persona.

 

1.4. Asociācija neatbild par savu biedru saistībām, kā arī Asociācijas biedri neatbild par Asociācijas saistībām, ja vien viņi noteikti un labprātīgi nav uzņēmušies šādu atbildību.

 

1.5. Asociācijas darbības teritorija ir Latvijas Republika, bet tā var pārstāvēt Biedrību un tās biedru intereses ārpus Latvijas robežām un iesaistīties kā biedrs citu valstu un citās starptautiskajās organizācijās, ja tas atbilst Asociācijas biedru interesēm.

 

1.6. Asociācijai ir savs zīmogs, simbolika un norēķinu konts bankā.

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi

 

2.1. Biedrības mērķi ir:

 

2.1.1. veicināt grāmatvedības attīstību Latvijā, tai skaitā ieviešot vienotus profesionālos standartus un kritērijus;

 

2.1.3. pārstāvēt grāmatvežu profesionālās intereses valsts un pašvaldību iestādēs, citās nevalstiskajās organizācijās;

 

2.1.4. veicināt grāmatvežu pieredzes apmaiņu, profesionālo izaugsmi, tai skaitā sadarboties ar izglītības iestādēm un citiem apmācības centriem.

 

2.1.5.Grāmatvežu profesijas prestiža celšana un ētikas normu popularizēšana atbilstoši Starptautiskās grāmatvežu federācijas (International Federation of Accountants – IFAC) ētikas kodeksa prasībām;

 

2.1.6.Popularizēt profesionālo grāmatvežu pieredzi, lai uzturētu grāmatvežu kompetenci atbilstoši darba devēju un klientu pieprasījumam;

 

2.1.7.Sertificēto grāmatvežu, kas ir saņēmuši kompetences sertifikātu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17024 standarta prasībām, reģistra uzturēšana, lai atvieglotu saziņas iespējas starp dažādu nozaru kompetentiem grāmatvežiem;

 

2.1.8.Atbalstīt darba meklētājus, lai viņi veiksmīgāk varētu veidot savu karjeru;

 

2.1.9.Apzināt problēmas un iespējamos riskus grāmatvedības uzskaites jomā, lai rastu kopīgu risinājumu;

 

2.1.10.Veicināt sadarbību ar citām biedrībām, organizācijām un iestādēm, lai pārstāvētu savu biedru intereses un realizētu Biedrības nospraustos mērķus.

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4.nodaļa. Iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

 

4.1. Biedrībā kā biedri var iestāties fiziskas personas – sertificēti grāmatveži atbilstoši starptautiskā standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasībām un grāmatveža (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) profesijas standarta prasībām, zvērināti revidenti un goda biedri.

 

4.1.1. Biedrībā kā Biedri var būt juridiskas personas – komercstruktūras, kuras nodarbojas ar grāmatvedības pakalpojumiem, izglītības iestādes, kas nodarbojas ar grāmatvežu apmācību un ārpakalpojumu uzņēmumi.

 

4.1.2. Par ,,asociētiem biedriem’’ var būt grāmatveži, kuri strādā savā profesijā, patstāvīgi sagatavo gada pārskatu un ievēro biedrības Statūtu noteikumus.

 

4.2. Biedrībā kā „Goda biedri” var tikt uzņemti Latvijā pazīstami grāmatvedības, nodokļu jomas speciālisti, kā arī Latvijas augstāko mācību iestāžu pasniedzēji, kuriem nav jāmaksā iestāšanās maksa un biedru nauda, bet kuriem pēc uzņemšanas Biedrībā ir tieši tādas pašas tiesības kā Biedrības biedriem (tiesības piedalīties sapulcēs, tikt ievēlētiem valdē  utt.).

 

4.3. Lēmumu par Biedra, Asociētā biedra, Goda biedra vai Juridisko personu uzņemšanu Biedrībā pieņem valde vai biedru sapulce. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, var uzaicināt pieteicēju dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums jānosūta pieteicējam uz e‑pasta adresi, septiņu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

 

4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt iesniedzot lūgumu Biedrības Ētikas padomei. Ja arī Ētikas padome noraida pieteicēja lūgumu, ka pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

 

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

 

4.5.1.biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

 

4.5.2.biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

 

4.5.3.biedrs grauj Biedrības prestižu;

 

4.5.4.biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;

 

4.5.5.biedrs neievēro ētikas normas;

 

4.5.6.biedrs vairāk kā trīs mēnešus nav nomaksājis biedra naudu.

 

4.6.Biedrs var izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

 

4.6. Biedrs var izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

 

4.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivāciju jānosūta izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

 

5.1.Visiem Biedrības biedriem ir vienādas tiesības:

 

5.1.1.piedalīties Biedrības darbībā un pārvaldē;

 

5.1.2.ievēlēt Biedrības valdi un citas institūcijas un tikt tajās ievēlētiem;

 

5.1.3.saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

 

5.1.4.piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos;

 

5.1.5.iesniegt priekšlikumus un sūdzības valdei vai biedru kopsapulcei;

 

5.1.6.izstāties no Biedrības, par to rakstveidā paziņojot valdei.

 

5.2.Visiem Biedrības biedriem ir vienādi pienākumi:

 

5.2.1.ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

 

5.2.2.aktīvi iesaistīties Biedrības organizētajos pasākumos un veikt valdes noteiktos uzdevumus, lai kopīgi realizētu Biedrības statūtos noteiktos mērķus;

 

5.2.3.ievērot ētikas normas un pildīt normatīvo aktu prasības;

 

5.2.4.statūtos noteiktā apmērā apmaksāt iestāšanās maksu un biedra naudu, maksājumu veicot Biedrības bankas kontā. Šis pienākums neattiecas un Biedrības Goda biedriem, jo Goda biedriem nav jāapmaksā iestāšanās maksa un biedra nauda.

 

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

5.4. Biedra dalība Biedrībā nav nododama trešajām personām vai mantojama.

 

6.nodaļa. Citas Biedrības institūcijas

 

6.1.Ar Biedrības sapulces lēmumu tiek izveidotas institūcijas, kuras var sekmēt Biedrības mērķu sasniegšanu:

 

6.1.1. Ētikas padome:

 

-        izstrādā Biedrības biedra Ētikas kodeksa projektu saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas (International Federation of Accountants – IFAC) ētikas kodeksa prasībām,

 

-        popularizē ētikas kodeksa principus un prasības,

 

-        izskata Ētikas kodeksa pārkāpumus, ja tādi ir,

 

-        izskata apelācijas sūdzības par valdes lēmumiem.

 

6.1.2. Mācību padome:

 

-        organizē sertificēto grāmatvežu profesionālo pilnveidi, sniedz jaunāko un aktuālāko informāciju grāmatvedības, nodokļu, tiesību un citos ar grāmatvedību saistītos jautājumos.

 

-        organizē diskusijas, pieredzes apmaiņas pasākumus par grāmatvežiem aktuāliem tematiem.

 

6.1.3. Grāmatvežu darba pilnveidošanas Stratēģiskā padome:

 

-        sadarbojas ar citām biedrībām un profesionālajām organizācijām, kā arī piesaista Eiropas Savienības finansējumu, lai realizētu Biedrības statūtos noteikto mērķi;

 

-        iepazīstas ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) darbības principiem un izlemj par iespējām iesaistīties IFAC darbībā;

 

-        meklē sadarbības iespējas ar ārvalstu grāmatvežu profesionālajām organizācijām;

 

-        izzina un apkopo grāmatvežu problēmas un aktuālus jautājumus, sagatavo ieteikumus attiecīgām Valsts un citām institūcijām, lai tas sekmētu grāmatvežu darba pilnveidi.

 

6.1.4. Ar biedrības valdes lēmumu, lai veiksmīgāk realizētu Biedrības mērķus, var tikt izveidotas arī citas padomes un komisijas, kuras veic konkrēta jautājuma izpēti un analīzi lai sniegtu priekšlikumus.

 

7.nodaļa. Biedrības struktūrvienības

 

7.1.Ar Biedrības valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās struktūrvienības, kas darbojas saskaņā ar šiem Statūtiem, ievērojot Statūtos noteiktās tiesības un pienākumus.

 

8.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

 

8.1.Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

 

8.2.Biedru sapulcē piedalās visi Biedri un Goda biedri.

 

8.3.Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā – ne vēlāk kā  līdz 20. martam.

 

8.4.Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa, norādot sasaukšanas iemeslu, ne mazāk kā viena desmitā daļa no Biedrības biedru skaita vai arī tad kad pieprasa revidents.

 

8.5 Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot uzaicinājumu uz biedra norādīto e‑pasta adresi.

 

8.6.Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no Biedrības biedriem.

 

8.7.Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

 

8.8.Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

8.9.Biedru kopsapulce ir tiesīga:

 

8.9.1. pēc valdes priekšsēdētāja ziņojuma noklausīšanas lemt par gada pārskata apstiprināšanu;

 

8.9.2. apstiprināt darba plānus, budžetu un veikt grozījumus Biedrības statūtos;

 

8.9.3 pieņemt lēmumus par Biedrības reorganizāciju, likvidāciju un izskatīt citus jautājumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.

 

8.10.Regulāri informēt biedrus par aktualitātēm (e-pasts).

 

8.11. Biedriem ir tiesības pilnvarot (arī elektroniski) kādu no valdes locekļiem vai biedrības biedriem savu interešu pārstāvēšanai biedru sapulcēs.

 

9. nodaļa. Biedrības valde

 

9.1.Biedrības sapulču starplaikā Biedrības darbu vada un pārstāv valde septiņu cilvēku sastāvā.

 

9.2.Valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus ievēl biedru sapulce.

 

9.3.Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru sapulces kompetencē.

 

9.4.Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

 

9.5.Lai realizētu statūtos noteiktos mērķus un izpildītu Biedrības sapulces lēmumus valde:

 

9.5.1.pārzin, vada Biedrības lietas un plāno biedrības darbību;

 

9.5.2.pārvalda biedrības resursus un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem un Biedrības statūtiem;

 

9.5.3.pieņem lēmumu par biedru uzņemšanu, neuzņemšanu vai izslēgšanu no Biedrības starplaikā starp biedrības sapulcēm;

 

9.5.4.organizē Biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un sagatavo Biedrības gada pārskata projektu;

 

9.5.5.lemj par Biedrības Padomju (Stratēģiskās, Ētikas, Mācību u.c.) un Biedrības struktūrvienību izveidošanu;

 

9.5.6.veic publisku darbību un citus pienākumus, lai realizētu Biedrības mērķus;

 

9.5.7.katrs no valdes locekļiem vada vienu no Padomēm;

 

9.5.8.veic citus uzdevumus, lai izpildītu Biedrības biedru sapulces lēmumus.

 

10.nodaļa. Revidents

 

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

 

10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

 

10.3. Revidents:

 

10.3.1.veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

 

10.3.2.dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

 

10.3.3.sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

 

10.4.Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

 

10.5.Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

11. nodaļa. Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība

 

11.1 Biedru naudas apmaksas kārtību ik gadu nosaka Valde un šo lēmumu apstiprina biedrības kopsapulcē.

 

11.2 Iestāšanās maksa ir jāapmaksā Biedrības norādītajā bankas kontā 15 dienu laikā pēc valdes lēmuma par uzņemšanu Biedrībā un rēķina saņemšanas savā e‑pastā.

 

11.3 Ja iestāšanās maksa 15 dienu laikā netiek samaksāta, valdes lēmums par biedra uzņemšanu tiek anulēts.

 

11.4. Biedru naudas apmēru apstiprina biedru kopsapulcē un maksājums jāveic Biedrības bankas kontā 15 dienu laikā no rēķina saņemšanas savā e pastā.

 

11.5.Biedrība ir tiesīga saņemt ziedojumus, dāvinājumus, finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, ieņēmumus no saimnieciskās darbības un citus ieņēmumus no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti normatīvajos aktos.

 

11.6.Visi Biedrības resursi un finanšu līdzekļi ir izlietojami, lai realizētu Biedrības mērķus.

 

 

 

Statūti apstiprināti Biedrības biedru sapulcē 2015.gada 15. aprīlī

 

Rīgā, Gogoļa iela 13-2, Rīga, LV-1050.

 

Biedrības «ISO sertificēto grāmatvežu asociācija»                               

 

Valdes priekšsēdētāja

 

 

 

A.Ziemele

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

 

Z.v.